Top 10 Best And Most Loved Characters From Jujutsu Kaisen

Top 10 Best And Most Loved Characters From Jujutsu Kaisen

10

Fushiguro Toji

9

Ryomen Sukuna

8

Yuta Okkotsu

7

Choso

6

Maki Zenin

5

Kento Nanami

4

Nobara Kugisaki

3

Megumi Fushiguro

2

Itadori Yuji

1

Gojo Satoru